Inloggen Basispoort Thuis

Bijzonder verlof

Uw kind is vanaf de leeftijd van 5 jaar leerplichtig. Schoolverzuim is dan ook in principe niet toegestaan. Wanneer er toch dringende redenen zijn om de lessen te verzuimen, moet van tevoren toestemming worden gevraagd. Voor een enkele dag, bijvoorbeeld wegens familie-omstandigheden, kan dit bij de directie. Verzuim voor een periode van meer dan tien schooldagen moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar. Een verzoek kunt u door middel van een op school te verkrijgen formulier indienen. Meer informatie en een overzichtelijk stroomschema kunt u nalezen op de website van gemeente Lansingerland. Ziektemeldingen graag voor aanvang van de lessen telefonisch of per mail (ziekmelding@annefrankschool.nl).

Download hier het formulier voor een verlofaanvraag