Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Inspectiebezoek
Op dinsdag 18 februari is de Anne Frankschool bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. Zij kwamen, in het kader van het bestuursonderzoek, een zogenaamd verificatieonderzoek uitvoeren op de Anne Frankschool. Men wilde weten hoe het onderwijs op de Anne Frankschool wordt vorm gegeven en hoe dit wordt ervaren door leerkrachten, kinderen en ouders. We hebben dit als een onderzoek ervaren waarin we weer veel hebben geleerd. Op drie punten hebben we een herstelopdracht gekregen. Dit betreft wettelijke zaken, die we anders of duidelijker moeten formuleren. Het gaat hierbij om de volgende drie zaken:

  1. We vragen u om een bijdrage van 42 euro voor de activiteiten, die we met de Ouder Commissie organiseren. Wettelijk moeten we dit een vrijwillige bijdrage noemen. We dachten dat we dit ook hadden gedaan, maar het moet nog uitdrukkelijker worden benoemd. Vandaar dat het bericht op de website van de school is aangepast en nu is geworden: https://www.annefrankschool.nl/ouderbijdrage-oudercommissie/
    Ook in de schoolgids hebben we dit veranderd.
  1. We vinden het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt hier op school. Daarom bieden we ook Kwink-lessen aan. Wettelijk zijn we verplicht een persoon aan te wijzen, die specifiek hiervoor binnen de school verantwoordelijk is en waar elk kind of elke ouder heen kan gaan. We zullen op korte termijn als team hierover in gesprek gaan en daaraan invulling geven. Dit zullen we ook weer middels een bericht op de website en in onze contactgegevens bekend maken. Komen we op terug dus!
  2. We hebben een zogenaamde “meldcode huiselijk geweld”. Mochten we op school signalen krijgen dat er sprake zou kunnen zijn van geweld, dan moeten we een aantal stappen volgen. Binnen school is Yvonne Troost verantwoordelijk hiervoor. Deze code was al actief als onderdeel van onze zorg binnen de school. De code zullen we onder een apart kopje ook op de website zetten en opnemen als bijlage in de nieuwe schoolgids en het nieuwe schoolplan.

Daarnaast hebben we met de inspecteurs gesproken over dingen die (nog) beter kunnen. We hebben op alle vier onderzochte indicatoren te horen gekregen dat het voldoende was en dat men kon zien dat er op de school de afgelopen jaren heel hard is gewerkt om het onderwijs te verbeteren. De inspecteurs hebben herkend en erkend dat dit zeer nodig was en heeft ons als team gecomplimenteerd met de stappen die zijn gezet. U kunt zich voorstellen dat we hier trots op zijn.

Er zijn in totaal veertien indicatoren, waarop een oordeel gegeven kan worden. We hebben een map gemaakt, waarin de documenten zitten, die te maken hebben met deze veertien indicatoren. Wilt u deze map eens inzien, dan kan dat. Neemt u dan contact op met Marco Brinkhuis.

Over de stappen, die we nog gaan zetten, houden we u uiteraard weer op de hoogte.