Missie en visie

  Missie en visie

  Missie en visie

  Vanuit onze visie willen we kinderen voorbereiden op een toekomst in de maatschappij. Hierbij willen we dat kinderen hun talenten (h)erkennen en inzetten om te komen tot een zo goed mogelijke ontwikkeling. Hierbij zijn taal en rekenen uiteraard belangrijk, maar zijn andere zaken ook belangrijk. Zo zien we kinderen zich graag creatief of sportief ontwikkelen, maar stimuleren we ook het creatief denken. Al deze vaardigheden kunnen ze gebruiken om later in de maatschappij een plek te vinden die past bij henzelf.

  De Anne Frankschool is als school sterk in ontwikkeling. Samen met ouders, kinderen en het team worden er steeds nieuwe stappen gezet om de school toekomstbestendig te houden. We willen behouden wat goed is, maar ook kijken wat kinderen van nu in de toekomst nodig hebben. Zo werken kinderen vanaf groep 4 al met tablets en niet alleen aan tafel in het klaslokaal, maar ook in de gangen en op andere plekken in school. Ook zonder direct toezicht werken ze zelfstandig aan hun opdracht en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen werk.

  Persoonlijke aandacht

  Iedereen is anders en mag verschillend zijn. We vinden het belangrijk dat ieder kind en elke volwassene zichzelf mag zijn. We hebben belangstelling voor alle verschillen en overeenkomsten die er tussen mensen zijn en gaan hier liefdevol en met respect mee om. Door overeenkomsten en verschillen te herkennen, te waarderen, en deze zelfs in te zetten als belangrijke kwaliteiten, kan iedereen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Het geven van persoonlijke aandacht aan elkaar door oprecht te luisteren, aandacht te geven, niet gelijk te oordelen en aan de verschillen tegemoet te komen, zijn de eerste belangijke voorwaarden om veiligheid te voelen. Door het ontvangen van persoonlijke aandacht kan een kind groeien, leren en trots zijn op zichzelf. Zo kan een kind aan het einde van de dag zeggen: ‘Ik heb echt een fijne dag gehad op school!’

  Anne Frankschool-041.jpg

  Leren

  Uiteindelijk is het doel van het onderwijs op onze school dat kinderen leren. Met leren bedoelen wij de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en denken dat zij, met de juiste ondersteuning, veel kunnen bereiken en bij het kind passende optimale resultaten kunnen behalen bij het leren. Om dit mogelijk te maken, zorgen wij ervoor dat ons aanbod goed aansluit bij onze leerlingpopulatie. Voor de kernvakken maken we gebruik van actuele methodes. De zaakvakken geven we vanuit thematisch onderwijs.

  We werken doelgericht, zowel bij de kernvakken als bij de zaakvakken, en zorgen voor een eenduidige en doorlopende leerlijn vanaf groep 1 tot en met groep 8. Onze didactiek is effectief, activerend en gebaseerd op de laatste inzichten over instructie en onderwijs. De lessen zijn afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen, welke we goed in beeld brengen en volgen. We analyseren resultaten, signaleren eventuele hiaten en zorgen ervoor dat deze planmatig worden opgelost. Hierbij betrekken we de ouders van de kinderen actief. Samen overleggen we over de kinderen en over de vraag hoe wij hen nog beter kunnen helpen om zich te kunnen ontwikkelen. Ook met de kinderen voeren we gesprekken over hun leren, waarbij we hen helpen, ondersteunen, complimenteren en laten groeien. Zo kan een kind aan het einde van de dag zeggen: ‘Wat heb ik vandaag fijn geleerd op school!’

  Anne Frankschool-002 (1).jpg

  Verbondenheid

  Als team vormen wij een groep. Wij werken pro-actief op positieve en constructieve wijze met elkaar samen aan de toekomst van de school. We reflecteren op ons eigen handelen, en helpen elkaar hierbij door op professionele wijze feedback aan elkaar te geven. Hierbij zijn wij open, eerlijk, oprecht en vriendelijk naar elkaar. We werken planmatig aan gedeelde en gezamenlijke doelen. Wij ontwikkelen een onderzoekende houding en streven naar een leergerichte cultuur. Zo vormen wij met elkaar een professionele leergemeenschap, die als doel heeft het leren van de kinderen en onszelf te verbeteren.

  Niet alleen binnen het team wordt goed samengewerkt, ook de samenwerking tussen school en ouders vinden we heel erg belangrijk. Met deze samenwerkig  bedoelen we niet alleen een heldere onderlinge communicatie, maar juist ook een inhoudelijk partnerschap tussen de leerkrachten en de ouders. Betrokkenheid van ouders bij het leerpoces van de kinderen, waarbij bovendien ook het kind zelf wordt betrokken, leidt ertoe dat de kinderen beter tot leren kunnen komen. 

  In de klas vormen ook de kinderen met elkaar een groep, waarvan ze zich onderdeel voelen en waarin ze zich welkom voelen. In de groep spelen en werken kinderen met elkaar en leren ze van elkaar. Zowel de sociale als de cognitieve vaardigheden kunnen in een sfeer van verbondenheid tot ontwikkeling komen. Zo kan een kind aan het einde van de dag zeggen: ‘Ik heb vandaag fijn samengewerkt op school!’ 

  Anne Frankschool-011 (1).jpg