Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Op bestuurlijk niveau wordt regelmatig met de politiek overlegd dat het belangrijk is dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor het basisonderwijs. Dit heeft echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Op woensdag 16 oktober is er opnieuw overleg geweest tussen de vakbonden, werkgevers en minister A. Slob van onderwijs en de minister-president M. Rutte. Dit overleg heeft niet geleid tot toezeggingen om de problemen structureel aan te pakken (meer informatie vindt u op de website https://www.investeer-in-onderwijs.nl/

Om die reden hebben de vakbonden opgeroepen om op 6 november a.s. een lerarenstaking te houden. Vrijwel alle leerkrachten van onze school zullen op 6 november a.s. hieraan deelnemen.

Dit betekent dat onze leerlingen die dag helaas niet naar school kunnen. Ik besef dat dit extra inspanning van u vraagt. De BSO-organisaties hebben we inmiddels op de hoogte gebracht van dit besluit.

Ik hoop van harte dat u begrip heeft voor deze situatie. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u daarover uiteraard contact met mij opnemen.

Namens het team van de Anne Frankschool

Marco Brinkhuis
Directeur