Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Stichting Scholengroep Holland (SGH)
De scholengroep Holland is een onderwijsorganisatie die bestaat uit 13 scholen voor primair openbaar onderwijs in de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De scholen geven dagelijks aan ca. 3800 leerlingen onderwijs. Het doel van de scholengroep is om te bewaken en te bevorderen dat jonge mensen goed onderwijs en goede vorming wordt geboden, zodat hun kansen op een zinvol functioneren in de samenleving toenemen. De scholengroep vindt het van belang dat kinderen en medewerkers zich thuis voelen en dat er sprake is van een veilige (leer-)omgeving. De scholengroep stimuleert een open en transparante cultuur en wil werken volgens de uitgangspunten van de lerende organisatie. Professionaliteit en samenwerking zijn hierbij de kernelementen.
Het bevoegd gezag wordt gevormd door een éénhoofdig College van Bestuur.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft het maatschappelijk doel toezicht te houden op de algemene gang van zaken in de stichting, de door de stichting in stand gehouden scholen en op het beleid van de bestuurder. De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid overeenkomt met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.
Vanuit haar rol houdt de Raad integraal en onafhankelijk toezicht.
De Raad treedt op als werkgever van de bestuurder en staat de bestuurder met raad en daad terzijde. De Raad van Toezicht treedt ook op als klankbord voor de bestuurder.
De Raad houdt proactief toezicht, dat houdt in dat zij op eigen initiatief periodiek met interne belanghebbenden (directeuren en GMR) overlegt over de stand van zaken in de organisatie.
De Raad bestaat uit vijf leden. Momenteel is een vacature ontstaan door het vertrek van één van de leden. De Raad vindt diversiteit in de samenstelling van de Raad van belang. Om die reden zijn we op zoek naar iemand met een onderwijskundige en/of financiële achtergrond.

Om onafhankelijk toezicht te houden, zijn leden zakelijk niet gebonden aan de SGH en niet verbonden aan personeel van de SGH.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering voor hun werkzaamheden.

Taken
Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

 • Onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, opereert;
 • In staat is het College van Bestuur te adviseren bij de uitoefening van zijn functie;
 • Openstaat voor een dialoog met en verantwoording aan belanghebbenden, in het bijzonder met betrekking tot de ouders en de lokale gemeenschappen;
 • In staat is de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het bestuur en die van het management en daarnaar te kunnen handelen;
 • In staat is de leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan;
 • In staat is de dialoog met het College van bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen;

Profiel
Ter aanvulling van deze vacature worden kandidaten opgeroepen die voldoen aan het volgende profiel:
Elk lid van de raad van toezicht:

 • Is van onbesproken gedrag
 • Beschikt over strategisch inzicht
 • Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig
 • Heeft inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio
 • Heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het besturen van omvangrijke en/of complexe instellingen of heeft daar in de rol van toezichthouder gefunctioneerd
 • Heeft kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en organisatieverandering
 • Kan functioneren in teamverband
 • Voelt zich betrokken bij het primair openbaar onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs
 • Kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen
 • Beschikt over een relevant netwerk
 • Beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment.

Daarnaast wordt van nieuwe lid van de Raad van Toezicht verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met de onderwijs(kwaliteit).

Reacties
Belangstellenden wordt verzocht gemotiveerd schriftelijk vóór 10 januari 2019 te reflecteren aan: De Raad van Toezicht, Stichting Scholengroep Holland, Eerste Tochtweg 11C te 2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel of via de E-mail : info@scholengroepholland.nl

Gesprekken zullen plaatsvinden op 22 januari en 29 januari 2019 in de avonduren op een nader te plannen datum met twee leden van de Raad van Toezicht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer A.J.G. Verbooij, voorzitter Raad van Toezicht, tel. 06-51549953